Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Informacje dla Autorów

Regulamin wydawniczy

Diagnostyka Laboratoryjna
jest recenzowanym czasopismem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Czasopismo publikuje prace dotyczących zagadnień z biochemii klinicznej, diagnostyki laboratoryjnej i dyscyplin pokrewnych (m.in. diagnostycz­nych aspektów hematologii, mikrobiologii lekarskiej, bakteriologii, immunologii, patomorfologii, biologii molekularnej itp.).

Czasopismo ukazuje się kwartalnie w wersji drukowanej i elektronicznej.

Diagnostyka Laboratoryjna zamieszcza na swoich łamach artykuły przygotowane na zaproszenie Redakcji, prace oryginalne (laboratoryjno-kliniczne i doświadczalne, a także dotyczące problemów metodycznych), artykuły poglądowe (pochodzące głównie z ośrodków specjali­zujących się w danej dziedzinie), krótkie do­niesienia dotyczące wstępnych wyników badań, oceny odczynników, aparatury pomiarowej, zalecenia i rekomendacje towarzystw naukowych oraz zespołów ekspertów, listy do Redakcji, informacje o działalności Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, streszczenia prac z piśmiennictwa światowego, informacje dotyczące wykorzystania Internetu w diagnostyce laboratoryjnej, materiały szkoleniowe, komentarze do publikowanych prac, oceny książek oraz komunikaty.

Zgłaszanie artykułów

Redakcja przyjmuje prace do druku w języku polskim lub angielskim wyłącznie drogą elektroniczną (redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu). Każdemu zgłoszeniu powinien towarzyszyć przesyłany pocztą tradycyjną list przewodni, z oświadczeniem na temat ewentualnej sprzeczności interesów; deklaracją, że praca nie została skierowana równocześnie do innej redakcji; informacją o źródłach finansowania badań („financial disclosure”). Autor odpowiedzialny za korespondencję zobowiązany jest do pozyskania od pozostałych współautorów zgody na warunki publikacji (list przewodni).

Autor odpowiedzialny za kontakt jest zobowiązany do przesłania Redakcji informacji na temat wkładu poszczególnych współautorów w powstanie publikacji (m.in. kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). Autorzy mogą wskazać więcej niż jeden element swojego wkładu, a także ten sam element może być wskazany przez kilku autorów (wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.diagnostykalaboratoryjna.eu). Redakcja, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest zobowiązana do dokumentowania wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce: „ghostwriting” (nieujawnienie swego istotnego udziału) lub „guest authorship” (nieuzasadnione podanie autorstwa). Osoba wskazana jako autor korespondujący jest zobowiązana do pozyskania od pozostałych współautorów zgody na zgłoszenie kolejnych, poprawionych wersji artykułu oraz wszelkich zmian na liście autorów (wkład autorów).

Zgłoszony artykuł powinien być wolny od fałszerstw i plagiatów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na: https://ori.hhs.gov/index.php/ori-policies

Wszystkie prace badawcze z udziałem ludzi i zwierząt oraz kliniczne badanie eksperymentalne muszą być zaakceptowane przez lokalną Komisję Etyczną, co należy zaznaczyć w tekście w sekcji Materiał i metody. Redakcja przestrzega zasad zawartych w Deklaracji Helsińskiej i oczekuje, że badania dotyczące ludzi zostały przeprowadzone zgodnie z tymi zasadami. W przypadku badań z wykorzystaniem modeli zwierzęcych Redakcja oczekuje przestrzegania zasad zawartych w Interdisciplinary Principles and Guidelines for the Use of Animals in Research, Testing and Education wydanych przez New York Academy of Sciences’ Adhoc Committee on Animal Research). Informację o przestrzeganiu tych zasad należy zawrzeć w tekście manuskryptu.


Autorzy, którzy użyli materiałów pochodzących z innych źródeł, muszą załączyć pisemne pozwolenie na reprodukcje od ich autora i wydawcy.

Podpisując formularz zgłoszeniowy autorzy oświadczają, że automatycznie i nieodpłatnie przenoszą na redakcję całość praw autorskich i praw zależnych do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów. Artykuły zakwalifikowane do druku w Diagnostyce Laboratoryjnej stają się własnością Redakcji, zatem nie można ich publikować w całości lub we fragmentach w innych czasopismach bez uzyskania pisemnej zgody.

Autorzy nie otrzymują honorariów, ani odbitek prac opublikowanych.

Artykuły zgłoszone do Diagnostyki Laboratoryjnej, które nie spełniają warunków zawartych w Regulaminie wydawniczym, nie będą kwalifikowane do dalszego opracowania redakcyjnego.

Poprawiona wersja takich prac może zostać zgłoszona ponownie. W przypadku wstępnej kwalifikacji praca zostaje zarejestrowana i opatrzona numerem w rejestrze, który zostaje przekazany autorowi wskazanemu do korespondencji, jako odnośnik do dalszej korespondencji.

Redakcja prowadzi korespondencję z Autorami wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Recenzja manuskryptu

Wszystkie artykuły muszą być poddane recenzjom; w pierwszym etapie zostaną zrecenzowane przez Redaktorów. Teksty, których jakość uznano za wystarczająco wysoka, aby poddać je dalszemu procesowi kwalifikacji do druku, zostaną przekazane recenzentom. Wszystkie przyjęte wstępnie prace podlegają ocenie przez dwóch niezależnych recenzentów, uznanych specjalistów z danej dziedziny, a także w określonych przypadkach konsultanta do spraw statystyki. Anonimowe recenzje przesyłane są Autorom.

Redakcja przyjmuje prace do druku bezwarunkowo, jeżeli obydwaj recenzenci są zgodni, że praca nadaje się do druku w przedstawionej formie. Jeżeli recenzenci różnią się w swoich opiniach lub uważają, że praca wymaga dokonania poprawek, Redakcja zwraca pracę autorom do korekty. Ostateczna decyzja odnośnie akceptacji pracy do druku, wysłania do ponownej recenzji lub o odrzuceniu pracy należy do uprawnień Redakcji. Redakcja nie musi uzasadniać podjętych w tym względzie decyzji.

Redakcja przekazuje Autorom decyzję o przyjęciu pracy do druku.

Szczotki drukarskie maszynopisów do korekty autorskiej są przesyłane drogą elektroniczną do Autora odpowiedzialnego za korespondencję, jako dokumenty w formacie pdf. Korekta autorska powinna być ograniczona wyłącznie do poprawy błędów drukarskich, niedopuszczalne jest dokonywanie zmian w tekście pracy i wprowadzanie nowych słów lub zdań. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia korekt przed wysłaniem tekstu do Autora. Korektę (teksty, tabele, ryciny) należy odesłać do Redakcji pocztą elektroniczną w okresie 3 dni roboczych. Korekty nadesłane w późniejszym terminie nie będą uwzględniane.

Uwagi ogólne

Przygotowanie artykułów powinno być zgodne z zasadami opracowanymi przez International Committee of Medical Journal Editors (http://www.icmje.org/urm_main.html).

Praca powinna być przygotowana w edytorze tekstu Word (zapisane w formacie doc) z odstępem 1,5 wierszowym i numeracją wszystkich stron zawartych w pliku. Praca powinna być napisana z justowaniem i z użyciem czcionki Arial rozmiar 11. Wszystkie marginesy powinny mieć wielkość 2,5 cm. W tekście nie należy stosować wcięć akapitowych.

Praca powinna być napisana zwięźle, poprawna stylistycznie, z uwzględnieniem zasad gramatyki i ortografii języka polskiego/amerykańskiej odmiany języka angielskiego oraz obowiązującego nazewnictwa. Poprawki redakcyjne są uzgadniane z Autorami jedynie wówczas, gdy dotyczą zagadnień merytorycznych, w pozostałych przypadkach dokonywane są bez porozumienia.

Skróty powinny być rozwinięte w miejscu pierwszego ich pojawienia się w tekście, za wyjątkiem standardowych jednostek miar.

Pomiary długości, wysokości, masy i objętości powinny być podane w jednostkach metrycznych (np. metr, kilogram, litr i inne). Wyniki badań hematologicznych i biochemicznych powinny być podane w systemie metrycznym według Międzynarodowego Systemu Miar (SI). Alternatywne jednostki, nie pochodzące z tego systemu, powinny być ewentualnie podane w nawiasach.

Metody statystyczne powinny być dokładnie opisane na końcu części metodycznej.

Nie należy powtarzać w tekście wszystkich informacji zawartych w tabelach i rycinach, natomiast zalecane jest streszczenie i wypunktowanie tych najważniejszych.

Nie należy zamieszczać rycin ani tabel w tekście. Wszystkie elementy graficzne należy umieszczać na końcu manuskryptu lub przesyłać w oddzielnych plikach.

Układ pracy

Tekst prac oryginalnych i krótkich doniesień powinien mieć następujący układ: 1) strona tytułowa; 2) streszczenie; 3) słowa kluczowe; 4) główny tekst (wstęp, materiał i metody, wyniki, dyskusja); 5) podziękowania/informacje o źródłach finansowania; 6) piśmiennictwo; 7) tabele; 8) opisy do rycin. Ryciny należy dołączyć jako osobne pliki.

W pracach poglądowych powinny być zaznaczone tytułami części dotyczące różnych aspektów omawianego w nich zagadnienia, wymagane są również streszczenie i słowa kluczowe.

Strona tytułowa

Strona tytułowa powinna zawierać: 1) tytuł pracy (w języku polskim i amerykańskiej odmianie języka angielskiego); 2) pełne imiona i nazwiska autorów; 3) nazwa ośrodków/instytucji w których autorzy pracują; 4) imię i nazwisko z tytułem naukowym, adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej autora odpowiedzialnego za korespondencję; 5) sprzeczność interesów (Jeśli nie ma sprzeczności interesów, obowiązuje formuła: Nie zgłoszono sprzeczności interesów).

Streszczenie i słowa kluczowe

Streszczenia w języku polskim i angielskim, jedno pod drugim, należy umieścić na osobnej stronie wraz ze słowami kluczowymi. Streszczenia nie powinny zawierać więcej aniżeli 250 słów każde. Streszczenie w pracach oryginalnych i krótkich doniesieniach powinno mieć formę strukturalną i rekapi­tulować najważniejsze fakty: 1) wprowadzenie; 2) cel badań; 3) materiał i metody; 4) wyniki; 5) wnioski. Zastosowane skróty należy objaśnić.

W streszczeniach prac poglądowych wyżej wymieniona struktura nie jest wymagana.

Słowa kluczowe w formie haseł indeksowych (3-10 słów), w języku polskim i angielskim, wybranych zgodnie z systemem MeSH (Medical Subject Headings, Index Medicus, Medline) należy umieścić pod streszczeniami w porządku alfabetycznym.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tłumaczenia.

Piśmiennictwo

Wykaz piśmiennictwa, zawierający tylko niezbędne pozycje, przede wszystkim z ostatnich 5-10 lat, należy umieścić na osobnej stronie, ponumerowane zgodnie z kolejnością cytowania prac w tekście. Odwołania do piśmiennictwa powinny być zaznaczone liczbami arabskimi w nawiasie kwadratowym. Osobiste uwagi, dane niepublikowane lub prace dopiero zgłoszone do publikacji nie powinny być wymieniane w piśmiennictwie; takie dane i opinie można umieścić jedynie w nawiasach w tekście. Jeżeli jest wymienionych kilka cytowanych pozycji, to należy podać je wzrastająco i oddzielić przecinkiem ze spacją. Piśmiennictwo powinno być umieszczone na końcu tekstu i opracowane zgodnie z systemem Vancouver. Każda pozycja pi­śmiennictwa powinna być pisana od nowego wiersza i zawierać w kolejności następujące informacje: 1) nazwiska i inicjały imion autorów cyto­wanej pracy (gdy liczba autorów przekracza czterech należy po nazwiskach trzech pierwszych umieścić \"et al.); 2) pełny tytuł pracy; 3) skrót nazwy czasopisma wg obowiązujących zasad (lndex Medicus, Index Copernicus), jeżeli czasopismo nie figuruje w Index Medicus lub w Index Copernicus, należy podać jego pełną nazwę; 4) rok, tom, pierwsza i ostatnia strona. Przy cytowaniu podręczników/monografii należy podać nazwiska i inicjały imion autorów, tytuł cytowanego rozdziału, inicjały imion i nazwiska redaktorów, tytuł podręcznika, nazwę firmy wydawniczej, miejsce i rok wydania, strony cytowa­nego rozdziału. Przy podawaniu danych bibliograficznych po kropce, przecinku i innych znakach drukarskich obowiązuje zachowanie jednego odstępu. Przykładowo:

artykuły z czasopism:

Rychlik U, Tarapacz J, Jaszczyński J, et al. Skompleksowany PSA w diagnostyce chorych na raka stercza o stężeniu całkowitego PSA w granicach 2 – 20 ng/ml. Diagn Lab. 2009; 45: 41-48.

Vogeser M, Kratzsch J, Bae Y, et al. Multicenter performance evaluation of a second generation cortisol assay. Clin Chem Lab Med. 2017; 55(6): 826-835.

Martinez-Lopez J, Sanchez-Vega B, Barrio S, et al. Analytical and clinical validation of a novel in-house deep-sequencing method for minimal residual disease monitoring in a phase II trial for multiple myeloma. Leukemia. 2017; 31(6): 1446–1449, doi:10.1038/leu.2017.58

rozdziały książki:

Botham KN, Mayes PA. Bioenergetyka: rola ATP. In: Murray RK, Granner DK, Rodwell VW, (eds.). Biochemia Harpera. Wyd Lek PZWL, Warszawa, 2008: 111-117.

cytowanie stron internetowych:

Rekomendacje European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing EUCAST, Version 2.0, 2012, www.eucast.org

Tabele


Tabele (czcionka 10, Arial, odstęp 1 wiersz), każda na oddzielnej stronie, powinny być czytelne i nie zawierać zbyt wielu danych. Tabele należy numerować cyframi rzymskimi według kolejności występowania w tekście. W tabelach nie stosuje się linii pionowych ani – poza oddzieleniem nagłówków kolumn i linii zamykającej tabelę – poziomych. Wszystkie skróty w kolejności alfabetycznej należy objaśnić pod tabelą. Opis tabeli należy umieścić nad tabelą.

Ryciny

Ryciny powinny być możliwie jak najlepszej jakości i zapisane w oddzielnych plikach z użyciem formatów: tif, jpg lub eps. Fotografie powinny mieć rozdzielczość min. 300 dpi. Złej jakości ryciny i fotografie nie będą przyjmowane. Ilustracje pochodzące z innych publikacji mogą być zamieszczone w Diagnostyce Laboratoryjnej jedynie pod warunkiem, że Autorzy podadzą źródło pochodzenia i przedstawią Redakcji pisemną zgodę właściciela praw autorskich na ich wykorzystanie w czasopiśmie. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą być drukowane ryciny kolorowe.

Podpisy pod rycinami (numeracja arabska), powinny być umieszczone na osobnej stronie na końcu pracy po piśmiennictwie.

Podziękowania

Informacje na temat źródeł wsparcia finansowego, w tym np. numer projektu badawczego, z którego finansowano badanie, oraz podziękowania dla osób, których wkład w powstanie pracy był znaczny, ale niewystarczający, aby zaliczyć ich do grona autorów, powinny być podane przed piśmiennictwem.

Zasady i formularz recenzji dostępne są na stronie www.diagnostykalaboratoryjna.eu

Adres do korespondencji: 


Redakcja Diagnostyki Laboratoryjnej
Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej
ul. Bociana 22, 31-231 Kraków

e-mail: redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu