Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Regulamin dorocznej Nagrody dla młodych pracowników

Regulamin

dorocznej Nagrody dla młodych pracowników diagnostyki laboratoryjnej

1. Założenia ogólne

1.1. Fundatorami Nagrody dla Młodych Pracowników Diagnostyki Laboratoryjnej są: Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej w Krakowie oraz Roche Diagnostics Polska Sp. z. o. o w Warszawie.

1.2. Celem Nagrody jest wyróżnienie osiągnięć naukowych młodych pracowników diagnostyki laboratoryjnej oraz materialne wsparcie ich dalszego rozwoju.

1.3. Przyznawanie dorocznej Nagrody dla Młodych Pracowników Diagnostyki Laboratoryjnej przeprowadza Kapituła Nagrody, w skład której wchodzą dotychczasowi laureaci specjalnej Nagrody im. Profesora Jana Sznajda za wybitne osiągnięcia w diagnostyce laboratoryjnej oraz przewodniczący wybierany przez Radę Fundacji.

1.4. Nagroda przyznawana będzie raz w roku dla jednej osoby z wyjątkiem sytuacji wymienionych w p.3.6 i 3.7.

2. Tryb zgłaszania kandydatów

2.1. Do zgłaszania kandydatów uprawnione są: Rada Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Roche Diagnostics Polska, członkowie Kapituły Nagrody oraz samodzielni pracownicy naukowi będący członkami Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

2.2. Pisemne zgłoszenie kandydata powinno zawierać jego dane osobowe oraz uzasadnienie wyboru.

2.3. Do Nagrody mogą być zgłaszani kandydaci legitymujący się znaczącym dorobkiem naukowym i organizacyjnym w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, w wieku nieprzekraczającym 35 lat.

2.4. Termin zgłaszania kandydatów do Nagrody upływa z dniem 31 grudnia każdego roku. Ewentualne zmiany terminu będą publikowane w kwartalniku Diagnostyka Laboratoryjna oraz na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej.

2.5. Rozpatrywanie kandydatury wymaga wcześniejszej zgody osoby zgłaszanej, udzielonej na piśmie w terminie zakreślonym przez Kapitułę Nagrody.

2.6. Kapituła Nagrody upoważniona jest do zebrania od kandydata w zakreślonym terminie informacji dotyczących jego aktywności naukowej i zawodowej potrzebnych do rozpatrywania kandydatury w trybie niniejszego regulaminu.

2.7. Laureat dorocznej Nagrody dla Młodych Pracowników Diagnostyki Laboratoryjnej nie może kandydować do nagrody powtórnie.

3.  Tryb rozpatrywania wniosków

3.1. Po upływie terminów wymienionych w punkcie 2.4 i 2.5 Kapituła Nagrody zamyka listę zgłoszeń i przystępuje do gromadzenia informacji niezbędnych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

3.2. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter poufny. Kapituła Nagrody nie udziela żadnych informacji na temat kandydatów.

3.3. W ocenie kandydatów uwzględnia się:

a) dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w recenzowanych czasopismach i/lub czynnym udziałem w zagranicznych krajowych kongresach naukowych,

b) działalność popularyzatorską i szkoleniową kandydata wyrażoną czynnym udziałem w zebraniach i kursach szkoleniowych,

c) osiągnięcia zawodowe gruntujące pozycję kandydata w środowisku diagnostyki laboratoryjnej.

3.4. Ocena ma charakter punktowy. Każdy z członków Kapituły Nagrody punktuje poszczególne trzy zakresy działalności kandydata w skali od 1 do 10. Przed przeprowadzeniem oceny kandydatów Kapituła określa minimalną liczbę punktów niezbędnych do uzyskania Nagrody.

3.5. O przyznaniu nagrody decyduje łączna liczba punktów przyznanych za całokształt działalności kandydata.

3.6. W przypadku nieosiągnięcia wymaganej liczby punktów przez żadnego z kandydatów Nagroda nie zostaje przyznana i przechodzi na rok następny.

3.7. W przypadku równej liczby punktów Kapituła może wyłonić laureata w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów lub podzielić Nagrodę pomiędzy tych kandydatów w równej wysokości.

3.8. Decyzje Kapituły Nagrody są ostateczne i nie przysługuje od nich żaden środek odwoławczy.

4.  Wysokość i tryb wypłaty Nagrody

4.1. Kwotę przyznawanej Nagrody w wysokości 13 000 PLN ustala corocznie Rada Fundacji.

4.2. Obsługę finansową związaną z wypłatą Nagrody sprawuje Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej.

 5.  Postanowienia końcowe

5.1. Kapituła Nagrody zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu ważnych po opublikowaniu w kwartalniku „Diagnostyka Laboratoryjna” oraz na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej.

5.2. Nagroda dla Młodych Pracowników Diagnostyki Laboratoryjnej będzie wręczana na posiedzeniu Rady Fundacji w pierwszej połowie następnego roku oraz publikowana w kwartalniku Diagnostyka Laboratoryjna.

Kapituła Nagrody:

Przewodniczący:

                             prof. dr hab. Jan Kanty Kulpa

Członkowie:

                             prof. dr hab. Milena Dąbrowska

                             prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

                             prof. dr hab. Mirosława Pietruczuk