Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Regulamin Nagrody im. Prof. Jana Sznajda

Regulamin

Nagrody im. Prof. Jana Sznajda

  1. Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej i Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej ustanawiają doroczną Nagrodę im. Prof. Jana Sznajda, przyznawaną za pracę poglądową z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, której przynajmniej pierwszy Autor jest członkiem PTDL i nie jest samodzielnym pracownikiem nauki.
  2. Przedmiotem Nagrody może być praca opublikowana w Diagnostyce Laboratoryjnej lub innym medycznym czasopiśmie naukowym, wyłącznie w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody.
  3. Ustala się jedną Nagrodę rocznie w wysokości 2000 PLN wypłacaną z funduszy Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej.
  4. Wnioski o przyznanie Nagrody mogą składać do Zarządu Głównego PTDL ośrodki naukowe, Zarządy Oddziałów Terenowych Towarzystwa oraz przedstawiciele Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej w terminie do 30 czerwca danego roku. Do wniosku należy dołączyć pracę (odbitka redakcyjna, kserokopia), krótką charakterystykę Autora/Autorów pracy z podaniem ich miejsca zatrudnienia, zajmowanych stanowisk, informacji o przynależności do PTDL.
  5. Decyzję o przyznaniu Nagrody podejmuje powołana przez Zarząd Główny PTDL komisja, w skład której wchodzą: Przewodniczący Zarządu Głównego PTDL, przedstawiciel Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej oraz 3 wybranych przez Zarząd Główny PTDL członków Towarzystwa.
  6. Decyzja o przyznaniu Nagrody jest podejmowana do 31 października danego roku kalendarzowego, komunikat o tym publikowany w kwartalniku Diagnostyka Laboratoryjna.