Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Regulamin specjalnej Nagrody im. Prof. Jana Sznajda

Regulamin

specjalnej Nagrody im. Prof. Jana Sznajda

za wybitne osiągnięcia w diagnostyce laboratoryjnej

1.    Założenia ogólne

1.1.  Fundatorami specjalnej Nagrody im. Profesora Jana Sznajda są: Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej w Krakowie oraz Roche Diagnostics Polska Sp. z. o. o w Warszawie.

1.2.  Celem Nagrody jest uhonorowanie i materialne wynagrodzenie wybitnych osiągnięć w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla osób zajmujących się biochemią kliniczną oraz medyczną diagnostyką laboratoryjną.

1.3.  Pracami związanymi z przyjmowaniem zgłoszeń oraz przyznawaniem Nagrody kieruje Komitet Nagrody im. Prof. Jana Sznajda składający się z dwóch przedstawicieli Rady Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej, Prezesa Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej, Dyrektora Roche Diagnostics Polska oraz Przedstawiciela Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

1.4.  Przewodniczącym Komitetu Nagrody jest każdorazowo Prezes Fundacji Diagnostyki Laboratoryjnej.

1.5.  Nagroda będzie przyznawana jeden raz w roku.

2.    Zgłaszanie kandydatów

2.1.  Termin zgłaszania kandydatów do nagrody jest publikowany na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej www.diaglab.pl.

2.2.  Do zgłaszania kandydatów uprawnione są: Rada Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Roche Diagnostics Polska oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej lub osoby fizyczne posiadające dorobek naukowy w zakresie biochemii klinicznej i diagnostyki laboratoryjnej. Zgłoszenie powinno zawierać dane kandydata oraz pisemne uzasadnienie wyboru.

2.3.  Komitet Nagrody im. Prof. Jana Sznajda informuje kandydatów o zgłoszeniu ich do Nagrody i zwraca się z prośbą o udzielenie na piśmie, w określonym terminie, zgody na udział w Konkursie.

2.4.  Brak pisemnej zgody w zakreślonym terminie powoduje, że dana kandydatura nie będzie uwzględniona w Konkursie.

2.5.  Ten sam kandydat nie może kandydować do nagrody powtórnie, chyba, że od otrzymania poprzedniej nagrody, upłynął okres trzech lat.

2.6.  Wyrażenie zgody przez zgłoszonego kandydata upoważnia Komitet Nagrody do zwrócenia się do niego z prośbą o uzupełnienie w określonym przez Komitet terminie informacji i dokumentacji potrzebnej do rozpatrywania kandydatury, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.7.  Niespełnienie przez kandydata warunków punktu 2.5 i 2.6. Regulaminu spowoduje nieuwzględnienie kandydatury przez Komitet.

3.    Zasady pracy Komitetu Nagrody

3.1.  Komitet Nagrody, po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń kandydatów oraz terminów, o których mowa w pkt. 2.3. zamyka listę zgłoszeń do Nagrody.

3.2.  Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter poufny. Komitet Nagrody nie udziela żadnych informacji na temat kandydatów.

3.3.  Przy ocenie kandydatów, Komitet Nagrody dokonuje wyboru w oparciu o:

a) osiągnięcia naukowe kandydata udokumentowane publikacjami w recenzowanych czasopismach. Podstawą uznania za udokum  entowane są prace opublikowane w okresie nie dłuższym niż pięć lat od daty zgłoszenia kandydata w danym roku kalendarzowym,

b) wybitne osiągnięcia organizacyjne, przyczyniające się do rozwoju diagnostyki laboratoryjnej w Polsce jako dyscypliny zawodowej, a w szczególności działalności: działalność szkoleniowa i organizacyjna mająca wpływ na całe środowisko pracowników diagnostyki laboratoryjnej. Powyższe osiągnięcia winny obejmować okres pięciu lat poprzedzających zgłoszenie kandydata w danym roku kalendarzowym,

c) całokształt pracy kandydatów, którzy swoim działaniem przyczynili się do podniesienia rangi zawodowej i poziomu naukowego diagnostyki laboratoryjnej, zarówno Polsce, jak i na arenie międzynarodowej, w okresie nie krótszym niż dziesięć lat.

3.4.  Komitet Nagrody rozstrzyga o przyznaniu Nagrody zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, o wyniku decyduje głos Przewodniczącego Komitetu.

3.5.  W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie spełnia wymogów Regulaminu w danym roku, Nagroda przechodzi automatycznie na rok następny.

3.6.  W przypadku, gdy więcej niż jeden kandydat spełnia wymogi określone w pkt.3.2. lit a/ b/ i c/ Nagroda może być podzielona pomiędzy tych kandydatów równej wysokości.

3.7.  Decyzja Komitetu Nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej żaden środek odwoławczy.

4.    Wysokość Nagrody i zasady jej wypłaty

4.1.  Nagroda wynosi 13 000 PLN.

4.2.  Obsługę finansową związaną z wypłatą nagrody sprawuje Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej.

5.    Postanowienia końcowe

5.1.  Komitet Nagrody zastrzega sobie prawo wprowadzenia wszelkich zmian do niniejszego Regulaminu.

Kapituła Nagrody:

Przewodniczący:     dr Gerard Nowacki

Członkowie:              prof. dr hab. n. med. Milena Dąbrowska

                                        dr n. med. Włodzimierz Pawłowski
                         
                                        dr Tomas Petr